Opdrachtverklaring
Opdrachtverklaring

In Monsheide gaan we actief op zoek naar de juiste maat van zorg en ondersteuning, in een warme en geborgen sfeer, om tot een optimale kwaliteit van leven te komen en dit in elke fase van het leven.

Opdrachtverklaring

Monsheide is een vergunde zorgaanbieder voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.


In Monsheide gaan we actief op zoek naar de juiste maat van zorg en ondersteuning, in een warme en geborgen sfeer, om tot een optimale kwaliteit van leven te komen en dit in elke fase van het leven.


De optimale kwaliteit van leven van de cliënt betrachten we door:

  • een daginvulling aan te bieden die kansen geeft tot een persoonlijke ontplooiing en waarbij we rekening houden met wat de cliënt aankan
  • aandacht te hebben voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid
  • evenwaardig en respectvol met hem om te gaan;
  • mogelijkheden te bieden tot participatie aan de samenleving en tot volwaardig burgerschap;
  • keuzevrijheid te bieden waardoor hij zelf mee richting geeft aan zijn leven;
  • ouders en familieleden als volwaardige partners te betrekken in de werking en aandacht te hebben voor zijn ruimer sociaal netwerk;
  • een materieel goed uitgeruste omgeving;
  • aandacht te hebben voor de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie in zijn leven.

Dit alles gebeurt, vanuit een christelijke levensbeschouwing, in een cultuur van ontmoeting, verbondenheid, solidariteit en respect voor elkaar.

Wij staan open voor iedereen die beroep op ons doet; dit voor zover de integriteit van de medecliënten en de werking van de organisatie niet in het gedrang komen.

Bewust van onze kleinschaligheid nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op in samenspraak met andere instanties. Samen met hen trachten we aan de noden van elke zorgvrager tegemoet te komen.


Visieteksten

Onze opdrachtverklaring vertaalt zich in een aantal visieteksten: